Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rugby Club Bulldogs Almere

Artikel 1. Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;
 3. Productvoorwaarden: de beschrijving en voorwaarden van een door  de aanbieder aangeboden product of dienst;
 4. Dag: kalenderdag (werkdagen en niet werkdagen);
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor meerdere producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde of onbepaalde periode is gespreid.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Aanbieder:de rechtspersoon die de producten en/of diensten op afstand aan de consumenten of ondernemer aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uit sluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer    middelen voor communicatie op afstand.

Artikel 2. De aanbieder

Rugby Club Bulldogs Almere
Bezoek- en postadres: Competitieweg 7, 1318 EA Almere
KvK: 40656230
Telefoon: 036-5347305
E-mail webshop: info@rcbulldogs.nl

Artikel 3. Aansprakelijkheid/Disclaimer

Bij het samenstellen van de informatie op deze website nemen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Er kunnen echte geen rechten ontleend worden aan de informatie www.rcbulldogs.nl noch zijn wij aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of uit onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Oneigenlijk gebruik van teksten, logo’s, afbeeldingen of foto’s van deze website is niet toegestaan.

Het gebruik van producten uit de webshop van Rugby Club Bulldogs Almere geschiedt op eigen risico van de consument. Rugby Club Bulldogs Almere houdt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van producten uit haar webshop.

Artikel 4. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder. Voordat de overeenkomst
 2. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op toepassing van de meest gunstige bepaling.

Artikel 5. Aanbod, overeenkomst

 1. Een aanbod kent altijd een beperkte geldigheidsduur, wordt er geen geldingsduur vermeld dan is het aanbod ten hoogste zeven dagen geldig.
 2. Het aanbod wordt door de aanbieder zodanig gedaan, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn.
 3. Bij het aanbod wordt indien van toepassing altijd verwezen naar het herroepingsrecht, de wijze van betaling en de aflevering.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde bijzondere voorwaarden.
 5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 6. De consument ontvangt de volgende informatie op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  a. het adres van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;
  b. (indien van toepassing) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  c. (indien van toepassing) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige onderdeel slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid het product zonder opgave van redenen te retourneren binnen 14 dagen na toezending.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de aanbieder hiervan telefonisch of schriftelijk (zie artikel 2) op de hoogte stellen, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de aanbieder bij het aanbod en/ of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Een eventueel reeds door de aanbieder ontvangen betaling wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde of de in artikel 4 genoemde maximale geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 2. Alle genoemde prijzen van producten of diensten zijn netto maar exclusief alle andere van overheidswege of anderszins opgelegde heffingen en toeslagen.

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. De aanbieder neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de dienstverlening en bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt.
 3. De aanbieder zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, gecommuniceerde termijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar zijn slechts indicatief. Indien de uitvoering langer duurt dan 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Een eventueel reeds door de aanbieder ontvangen betaling wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de aanbieder tot het moment van ter post bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Klachtenregeling

 1. De aanbieder beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de consument of ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, of de klacht is opgetreden.
 3. Klachten worden, mits voldaan is aan lid 2, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. De aanbieder verzendt te allen tijde een ontvangstbevestiging van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument of ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen en van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als deze zijn vastgelegd met kenbare instemming van beide partijen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 11. Slotbepaling

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en overige diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden door ondernemer gevoerd zijn ondergeschikt aan deze voorwaarden en worden alleen geaccepteerd als dit uitdrukkelijk is overeen­gekomen en blijkt uit de op een duurzame gegevensdrager vastgelegde overeenkomst.