Samen naar een veiliger sportklimaat

Dispensatiebeleid RCBA


Dit document geeft het dispensatie beleid weer van de Rugby Club Bulldogs Almere (RCBA) en heeft
als belangrijkste bron het Dispensatiereglement voor de Jeugd van Rugby Nederland.

De doelstellingen van dispensatie is om jeugdspelers die fysiek of mentaal niet in hun leeftijdscategorie passen toch veilig aan het spel deel te kunnen laten nemen. Rugby Nederland en RCBA hanteren daarbij de in NL standaard geldende ‘Groeicurve jongens en meisjes tot 21 jaar’ als leidraad. Deze zijn terug te vinden op de website van Rugby Nederland zie link onderaan deze pagina. Deze  groeicurves worden gehanteerd door de Dispensatie Commissie bij de beoordeling van dispensatieaanvragen.

De Technische Commissie (TC) van RCBA waakt ervoor dat dispensatie niet gebruikt wordt om onderbezette teams aan te vullen en/of teams strategisch sterker te maken.

Rugby Nederland hanteert bij dispensatie de volgende uitgangspunten:

 • Dispensatie is gericht op de veiligheid van spelers, zowel de speler met dispensatie als zijn/haar tegenstanders
 • Dispensatie is gericht op het sportieve verloop van wedstrijden
 • De dispensatieregels zijn van toepassing op alle leeftijdscategorieën (Guppen, Turven, Benjamins, Mini’s, Cubs, Junioren en Colts)
 • Verleende dispensatie ontslaat de verenigingen/coaches nooit van de eigen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid ten aanzien van:
  1  De veiligheid van de eigen spelers met dispensatie en hun tegenstanders
  2  De verantwoordelijkheid voor een sportief verloop van wedstrijden.

De aanvraag voor een dispensatie van een speler wordt door of namens de TC van de RCBA aangevraagd via de dispensatiemodule in de ledenadministratie.

Ieder lid kan een verzoek tot dispensatie bij de TC aanvragen, via zijn/haar hoofdtrainer. De hoofdtrainer zal de aanvraag bespreken met de TC. De TC van RCBA ziet dispensatie als een uitzondering. Het zijn bijzondere gevallen en dienen ook apart behandeld te worden. Dit dient een open discussie te zijn, met alle meningen van de volgende mensen:

 • De speler zelf, betreffende motivatie
 • De ouders van die speler, betreffende motivatie en verantwoordelijkheid
 • TC RCBA, betreffende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Hoofd-trainer en/of teamcoach oude team, betreffende fysiek, technisch en mentaal niveau
 • Hoofd-trainer en/of teamcoach nieuwe team, betreffende fysiek, technisch en mentaal niveau
 • (Eventueel) controlerend (sport)arts, betreffende fysieke gesteldheid (is meestal niet nodig).

Uitzonderingen in het geval het gaat om Bulldogs-talenten.
Door de hoofdtrainers zal er samen met de TC jaarlijks de Bulldogs-talenten worden geïdentificeerd en gekeken wat er eventueel additioneel aangeboden moet worden. Waaronder ook een mogelijkheid tot omhoog dispensatie voor aanvullende uitdaging.

Procedure (aanvraag) dispensatie RCBA

Voor een aanvraag tot dispensatie binnen RCBA geldt de volgende procedure:

 • Gedurende het seizoen vindt er regelmatig overleg plaats tussen de TC en de hoofdtrainers. Hierbij worden potentiele dispensatie kandidaten alvast besproken
 • Er zijn in principe twee dispensatie rondes. Een bij het starten van het seizoen en een na de winterstop.
 • Elke dispensatie kandidaat wordt gedurende het seizoen, door een onafhankelijk TC lid geobserveerd tijdens een training en een wedstrijd.
 • Jaarlijks wordt in juni de totaal lijst opgesteld met dispensatie kandidaten. Dit is op basis van informatie vanuit de hoofdtrainers en mogelijk aanvragen van ouders/spelers zelf.
 • De individuele gevallen en de totaal lijst wordt integraal door de TC beoordeelt en in overleg met de hoofdtrainers doorgenomen op dispensatie Ja of Nee, inclusief de onderbouwing.
 • Indien de TC positief staat tegenover de dispensatie zorgt het hoofd van de TC voor de verzending van het Dispensatieformulier naar de ouders/speler. Na invulling van het formulier zorgt de TC voor verdere afhandeling van de aanvraag bij de bond.
 • Indien de TC negatief tegenover de aanvraag staat zorgt de TC dat er een beargumenteerde afwijzing naar de jeugdspeler en ouders terug wordt gekoppeld.

Procedure aanvraag dispensatie Rugby Nederland.

 • De aanvraag voor dispensatie van een speler wordt door de desbetreffende vereniging aangevraagd middels ledenadministratie, met toestemming van de desbetreffende speler en diens ouder(s) en hoofdtrainer en/of teamcoach(es).
 • De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de van toepassing zijnde dispensatieregels (zie 2. Uitgangspunten)
 • Data van deadlines voor het indienen van dispensatieaanvragen en landelijke dispensatiedagen worden tijdig door de competitieleider en via de District Jeugd Overleg (DJO) kenbaar gemaakt
 • Aanvragen voor dispensatie worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag volledig is ingediend en voorzien zijn van een recente foto.
 • Landelijk Jeugd Overleg (LJO)-leden krijgen een elektronische kennisgeving van een nieuwe aanvraag binnen hun district.
 • LJO-leden dragen zorg voor de administratieve afhandeling van het advies van de Districts Dispensatie Commissie in e-rugby en naar de competitieleider.
 • Spelers die dispensatie hebben aangevraagd zijn op uitnodiging verplicht te verschijnen op een landelijke of districts-dispensatie dag op de desbetreffende locatie, waarbij de desbetreffende speler zich moet kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs of schoolkaart met foto.
 • Nieuwe leden kunnen een verzoek indienen voor dispensatie indien het nieuwe lid minimaal 6 weken is ingeschreven bij Rugby Nederland.

Aldus opgemaakt, te Almere op 1 juni 2019.
Namens de TC van de Rugby Club Bulldogs Almere,

 

Bart van Rooijen

Hoofd Technische Commissie

Bijlage: Dispensatie Rugby Nederland