COVID-19

UPDATE 30-09-2020

Op dinsdag 27 september 18:00 uur zijn er in Nederland nieuwe corona maatregelen van kracht geworden. De RIVM regels gelden voorlopig landelijk voor 3 weken en verlenging of aanscherping is mogelijk. Wij hebben u daarover reeds kort geïnformeerd en aangegeven met meer informatie te komen zodra er meer bekend is. Deze week hebben we vanuit de Nederlandse Rugbybond, de Gemeente en de overheid aanvullende informatie ontvangen. Er zijn overleggen geweest en de uitkomsten en besluiten willen we graag met u delen.

1. Wedstrijden

Het bestuur en Technisch Commissie hebben intern en ook met de clubs in de regio overlegd.
Daarin is besloten om gezamenlijk met de regio Midden-Oost voor de komende 3 weken de Turven en Benjamins niet te laten spelen.
Hier hebben we de volgende twee argumenten voor.
1) Gezien de leeftijd van de Turven(<8) en Benjamins (<10) en er geen, dan wel een beperkt aantal ouders mee mogen met wedstrijden is dit een te grote verantwoordelijkheid voor de vrijwillige coaches.
2) Het gaat voor deze 3 weken om 2 speelrondes, want 1 weekend betreft het herfstvakantie en waren er geen wedstrijden ingepland.

Voor de Mini’s, CJC en senioren gaan de wedstrijden vooralsnog wel door.
Voor de periode na deze 3 weken gaan we actief met de regio aan de slag voor oplossingen en alternatieven.

2. Trainingen

De turven training zal de periode met aanvullende landelijke corona maatregelen voorlopig terug verhuizen naar de zaterdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur.
We doen dat om de de drukte op donderdagavond te voorkomen.
Het is daarmee mogelijk de training voor de turven zo in te richten/te placeren dat de ouders buiten het terrein achter het hek, de training toch kunnen volgen.

De trainingen voor de guppen, benjamins, mini’s, CJC en senioren gaan vooralsnog door de op de gebruikelijke tijden.

3. Kantine & toeschouwers

De belangrijkste wijziging voor de komende 3 weken is dat de Kantine dicht is en dat er geen toeschouwers bij de trainingen & wedstrijden aanwezig mogen zijn.
Bij uitwedstrijden worden ouders die kinderen brengen als begeleider beschouwd. Daarbij mogen alleen de ouders die als chauffeur van teamspelers bij uitwedstrijden optreden wel als begeleider een sportcomplex betreden.
Dit is bij thuiswedstrijden niet het geval. Chauffeurs van de thuisspelende ploeg worden in de nieuwe RIVM regels niet als begeleider, maar als toeschouwers gezien en mogen bij een thuiswedstrijd niet op het sportcomplex komen.

We doen een oproep om bij de Mini’s en de CJC het aantal begeleiders (ouders die rijden) tijdens uitwedstrijden zo veel mogelijk te beperken.

4. Regels in het kort

Nog even onder elkaar alle regels die reeds gecommuniceerd zijn:
* Bij klachten blijf thuis en houdt voor en na trainingen & wedstrijden de 1,5 meter afstand.
* Als jij of een huisgenoot in afwachting is van de uitslag van de Corona-test, blijf je thuis.
* Het clubhuis is dicht, ingang via de hek (rechts) en volg de aangegeven looproutes.
* Kom in sportkleding naar de club en neem je eigen bidon mee.
* Na een training en/of wedstrijd verlaat je direct het terrein.
* Er mogen geen toeschouwers meer bij de trainingen en wedstrijden aanwezig zijn.
* Er zijn momenteel 2 kleedkamers (aan de voorkant) open voor incidenteel toilet gebruik.
* Alleen na wedstrijden mag er gedoucht worden, maar wel de 1,5 meter in acht houden (niet na trainingen en na douchen direct het terrein verlaten).
* Ouders en toeschouwers zijn niet meer op het terrein toegestaan.
* Begeleiding die op dat moment een taak uitvoeren mogen wel aanwezig zijn.
* Bij uit wedstrijden wordt de ouder die de kinderen brengt als begeleider gezien.
* Spelers mogen uiteraard op het terrein aanwezig zijn als ze spelen of trainen.
* De regel maximaal 40 personen in een groep voor buitenactiviteiten is voor sporten en verenigingen uitgesloten.
* Tijdens trainingen en wedstrijden is gevraagd aan de teammanagers om aanwezig te zijn en te fungeren als Corona-coördinator.

Op de site van de RIVM treft u de antwoorden op de meest voorkomende vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Vanuit de overheid en de gemeente zal meer en scherper toegezien gaan worden op naleving van de regels.
Vrijwilligers zullen als corona coördinator de club helpen. Respecteer deze rol en volg aanwijzingen op.
U helpt de sport, de club en zijn leden het best door de regels na te leven.
Daarom vragen we de leden, ouders en begeleiders zich aan de landelijke, regionale en club Corona-regels te houden, zodat veilig sporten mogelijk blijft.

SAMEN STAAN WE STERK

 

 

UPDATE 29-09-2020

UPDATE 15-08-2020

Volgende week starten alle teams weer met de trainingen op de club. Hieronder de belangrijkste regels, met betrekking tot COVID-19, die hierbij in acht dienen te worden genomen.

Voor alle bezoekers van ons sportcomplex blijven de basisregels van kracht

Uiteraard houden we ons aan de landelijke regels. Zodra de landelijke regels veranderen zullen we deze ook op de club doorvoeren.
Er bestaat dus een kans dat de huidige regels de komende tijd veranderen. Houd onze informatiekanalen dus goed in de gaten.

* Op het veld *

 • Sporten is mogelijk voor iedereen zonder limiet
 • Naast het veld onderlinge afstand 1,5 meter aanhouden
 • Drink uit je eigen bidon
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening worden de sporters direct toeschouwer (zie hieronder: Toeschouwers langs het veld)

* Toeschouwers langs het veld *

 • Publiek tijdens het sporten langs het veld op 1,5m onderling
 • Maximaal 250 bezoekers op het sportcomplex

* In de kantine *

 • Onderlinge afstand 1,5 meter
 • Iedereen zittend op 1,5 m onderlinge afstand
 • Maximaal 50 personen in de kantine, geen reservering
 • Maximaal 6 mensen aan de bar voor bestellingen
 • Reserveren plek verplicht
 • Gezondheidscheck verplicht
 • Naam en nummer aangeven
 • Placering verplicht

* Op het terras *

 • Onderlinge afstand 1,5 meter
 • Iedereen zittend op 1,5 m onderlinge afstand

Kleedkamers *

 • Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen en kantines van sportaccommodaties zijn open
 • Onderlinge afstand 1,5 meter

Route*

 • Ingang nog steeds via het hek achter het clubhuis (hoofdingang blijft dicht)
 • Het hek aan de voorkant bij de TBM kleedkamers wordt de uitgang
 • De ingang van de kantine is bij het terras
 • De uitgang van de kantine is bij de bestuurskamer

 

____________________________________________________________________________________________________________

Oorspronkelijke tekst:

Na weken niet op het veld te hebben mogen trainen zijn er door de overheid enkele versoepelingen aangekondigd voor de jeugdsport.

Nadat de premier zijn nieuws bracht over deze nieuwe fase, waarover we jullie hebben geïnformeerd, zijn we in overleg gegaan met de Gemeente over hun coördinerende rol. In een brief heeft de Gemeente ons te kennen gegeven dat sportclubs die een vorm van training op willen starten, daarvoor een uitgewerkt plan ter goedkeuring in moeten leveren.

Om te horen wat rugby Nederland doet, is er contact geweest met de bond en met verschillende verenigingen. Bij alle verenigingen merken we, dat er net als bij ons, een absolute wens bestaat om voor de laatste maanden van dit seizoen nog een vorm van trainen mogelijk te maken. Mits dat op een veilige manier kan.

Als club hadden we op een eerder moment geschreven dat we dit seizoen als beëindigd beschouwden, omdat we bijvoorbeeld het veld niet meer mochten betreden. Samen met de Gemeente is daar een oplossing voor gevonden, waardoor we de komende maanden op het bijveld mogen trainen. Ons hoofdveld blijft gesloten voor jaarlijks onderhoud.

Nu er een veld beschikbaar is en de club-staff graag de trainingen voor onze jeugdgroepen opstart, zijn we als club gaan kijken naar de mogelijkheden. Samen met de Technische Commissie hebben we ons voorbereid op het weer welkom heten van onze jeugdleden en is er een plan van aanpak geschreven. Dit plan is overlegd met de Gemeente, is goedgekeurd en vinden jullie hieronder. Lees het plan aandachtig door. Enkele onderdelen uit het plan zijn:

 • We willen vanaf 5 mei weer starten met het geven van trainingen aan de jeugd, volgens een schema;
 • Als vereniging hebben we ervoor gekozen tussen personen een afstandsmarge van 2 meter aan te houden;
 • Omdat de overheid verschillende eisen stelt aan de trainingen aan jeugd tot 13 jaar en de jeugd tussen de 13 en 18 jaar, is daarmee in het plan rekening gehouden. De trainingstijden voor de verschillende groepen staan in de tabel in het plan;
 • In mei trainen we in de teamsamenstelling van seizoen 2019/2020. In juni trainen we in de teamsamenstelling seizoen 2020/2021. Voor het trainen van 2e jaars Colts tot en met 18 jaar in de maand juni bekijken we nog wat er mogelijk is;
 • Bij trainingen tot 13 jaar is fysiek contact toegestaan. De trainingen voor de oudere jeugd zal meer gericht zijn op conditie, waarbij de 2 meter minimale afstand tussen personen geldt;
 • In het plan treffen jullie een plattegrond met routemap. Spelers komen op een andere plek binnen dan waar ze de club verlaten. Op de map staat ook duidelijk aangegeven dat de zones voor brengen en het ophalen verschillend zijn;
 • Het is ouders/begeleiders niet toegestaan tijdens trainingen op het rugby-terrein te betreden;
 • De kantine, de Gym, douches, toiletten en de kleedkamers blijven voor leden gesloten;
 • Leden zorgen voor aankomst dat er is geplast, de handen zijn gewassen en zij nemen zelf een eigen bidon met drinken mee naar de club;
 • Leden houden zich aan het tijdschema, komen niet te laat en komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang handen wassen bij de club.

De bond heeft voor de leden en ouders een keurige checklist opgesteld. Deze vinden jullie onderaan de pagina.

We zijn heel blij dat wij voor de jeugd weer een vorm van teamsport op kunnen starten.

De versoepeling is alleen veilig mogelijk als we ons allemaal aan het door de Gemeente goedgekeurde plan houden, waarbij we de regels van de overheid natuurlijk in acht blijven nemen. De gemeente zal toezien op de handhaving van het door ons ingediende plan en kan sancties opleggen bij het niet nakomen ervan.

Wij wensen jullie heel veel succes en vertrouwen op jullie inzet, gezond verstand en medewerking. Samen kunnen we het opstarten mogelijk maken door flexibiliteit en clubliefde. Laten we daar trots op zijn.

Namens het bestuur en de TC,

Edwin Veenendaal  Bart van Rooijen
Voorzitter                 Hoofd TC

UPDATE 12 mei 2020:

Gisteren is er met de Rugbybond en de Gemeente afstemming geweest over trainen van leden >18 jaar. Hoera, ook de senioren-trainingingen kunnen worden hervat. De trainingen zijn op de woensdagavonden en starten om 20:30 uur (20:15 uur arriveren). De voorzorgsmaatregelen zijn gelijk aan die van de groep 13-18 jaar, zoals deze in het plan staan omschreven.

 

Plan voor herstart van Rugby Club Bulldogs Almere
Checklist voor ouders en verzorgers
Looproutes op de club ivm COVID-19